Saxta Covid -19 sertifikatı nә ilә nәticәlәnә bilәr?

Yeni bir koronavirus infeksiyasının yayılması ilә әlaqәdar әlavә mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrin tәdbiq edilmәsi zamanı saxta sertifikatlar vә QR kodlar tәklif edәn 800-dәn çox sayt aşkar edilmişdir.
Aşkarlanan bütün internet resursları blok edildi. Lakin gündәlik polis monitorinqi 10-15 belә sayt aşkar edir hansıki bunlarda bloklanır.
Onu da söylәmәk lazımdır kı, bu cür saxta sertifikatları hәmdә QR kodları tanımaq kifayәt qәdәr asandır. Tәkcә iyul ayında Moskvada polis peyvәnd sertifikatlarını saxtalaşdırmaqla әlaqәdar 55 cinayәt işi açıb.
Bәnzәr işlәr Rusiyanın digәr şәhәrlәrindә dә açılıb.
Yüksәk sәviyyәli mәhkәmә prosesi Kalininqradda baş tutdu.
Bir neçә gün әvvәl Yaroslavl vilayәtindә Covid-19 a qarşı saxta peyvәnd sertifikatı hazırlamaqla bağlı cinayәt işi açıldı.
Xatırladaq ki, sertifikatların saxtalaşdırılması vә bu cür saxta sәnәdlәrin istifadәsi qanunsuzdur.
Bu cinayәt mәcәllәsinin 327-ci maddәsinin «Saxta sәnәdlәrin, dövlәt mükafatlarının, möhürlәrin vә ya blankların saxtalaşdırılması, hazırlanması vә ya dövriyyәsi» maddәsinin pozulmasına sәbәb olur.

Поделитесь данным материалом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *