Respublika korrupsiyanın kökünü kәsmәk planları real vә hәyata keçirilә bilәndir

Respublika başçısı ilә müsahibәni incәliyәrkәn başa düşmәk olar ki, bölgә başçısı Sergey Melikov respublikanın bütün problemli sahәlәrini tamamilә düzgün anlayır. Respublikada korrupsiyanın kökünü kәsmәk planlanları real vә hәyata keçirilә bilәndir. Sergey Melikovun sözlәrini sitat gәtirәrәk «Tәәssüfflәr olsun ki, korrupsiya burda insanların şüurunu buruyub»-bugün Dağıstanda mövcud olan reallıqla razılaşmamaq mümkün deyil.
Korrupsiya- bu yalnız bir problem deyil bu irәlilәyәn bir xәstәlikdir. Xüsusilә Dağıstanlıların şüurunu «müalicә etmәklә» respublikanın hәr bir vәtәndaşına fayda verәcәk böyük vә perspektivli işlәrә başlamaq olar. Indi hәr şeyi özümüz hәll etmәliyik».- deyә Dağıstan Respublikasının rәhbәri Sergey Melikov — korrupsiya, yaraqlılar vә turizm haqqında mövzunu şәrh etdi.
Tərlan Ələkpərov,
«Dərbənd» qəzetinin baş redaktoru

Поделитесь данным материалом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *