Redaksiya heyyәti öz vәtәndaş mövqeyini göstәrmәk üçün sәsvermәdә fәal iştirak edir

18 sentyabr 2021-ci il sәkkizinci çağırış Rusiya Federasiyası Federal Mәclisin Dövlәt Duması deputatlarının vә yeddinci çağırış Rusiya Federasiyası Xalq Mәclisi deputatlarının seçilmәsi ilә әlaqәdar sәsvermә fәal şәkildә aparılır.

Redaksiya heyyәti öz vәtәndaş mövqeyini göstәrmәk üçün sәsvermәdә fәal iştirak edir.

Qeyd edәk ki, koronovirus riskindәn әhalinin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün ölkә rәhbәrliyi seçki mәntәqәlәrindә seçkilәrin üç gün әrzindә keçirilmәsinә qәrar verdi.

Şәrtlәrә görә vәtәndaşlar sentyabrın 17-dәn 19-na kimi sәs verә bilәcәklәr.
Bütün sәsvermә mәntәqәlәri yerli vaxtla saat 8:00-dan 20:00 -na kimi işlәyәcәk. Sәsvermәnin әsas günü sentyabrın 19-na tәyin olunub.

Поделитесь данным материалом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *