Dağıstanda 488 kimsәsiz uşağın yaşayış evlәri ilә tәmin edilmәsi planlaşdırılır.

Oktyabrın 8-i cümә günü Dağıstan Respublikası Hökümәti Sәdrinin müavini Murad Kaziyevin rәhbәrliyi ilә kimsәsiz uşaqların vә valideyn himayәsindәn mәhrum olmuş uşaqların yaşayış evlәri ilә tәmin edilmәsi mövzusunda iclas keçirildi. Müzakirәdә Dağıstan Respublikasının Tәhsil vә Elm […]

Sәkkizinci beynәlxalq dinlәrarası gәnclәr forumu başa çatdı

Oktyabrın 2-dә «Günәşli sahil» bazasında 8-ci beynәlxalq dinlәrarası gәnclәr forumunun rәsmi bağlanışı oldu. Tәdbirin açılışını edәn Dağıstan Respublikasının Milli Siyasәt vә Dini Işlәr naziri Enrik Müslümov qeyd etdiki: forumun etnokonfessional münasibәtlәrin müasir problemlәrinin müzakirәsi çәrçivәsindә […]

Dağıstan Respublikasından olan Zaynodin Rasulov «Mәnim ölkәm

Dağıstan Respublikasından olan Zaynodin Rasulov «Mәnim ölkәm. Mәnim Rusiyam.» ümumrusiya müsabiqәsinin «Mәnim qürurum. Mәnim kiçik vәtәnim.»nominasiyasının qalibi oldu. «Mәnim qürurum. Mәnim ölkәm.» ümumrusiya gәnclәr forumunun sonunda tәşkil olunan yarışmanın finalında 23 qalib arasında Dağıstanlı «Mәnim […]

Dağıstan Respublikasında müәllimlәr üçün «şagirdin fәrdi tәhsil trayektoriyasını necә yaratmaq olar» Yandex.Dәrslik kursu başlayır

Sentyabrın 20-dә Yandex.Dәrslik Dağıstan Respublikasının orta vә yuxarı sinif müәllimlәri, metodistlәr vә repetitorlar üçün faydalı olacaq onlayn-kursu başladır.Kursun mәqsәdi: Hәr bir şagirdin öz tәdris proqramının mәqsәd, vasitә vә mәzmunlarını seçmәk üçün tәdrisdә fәrdilәşmәnin faydalarını göstәrmәk […]