Dağıstanda Xәzәr donanmasının gәmilәri üçün 6 körpü tikilib

Rusiya Federasiyası Müdafiә Nazirliyi Xәzәr donanmasının hәrbi gәmilәri üçün Dağıstanın Xәzәr donanmasında 6 körpünün tikintisini başa çatdırıb, bu haqda çәrşәnbә günü hәrbi idarәdә jurnalistlәrә bildirilib. «Rusiya Müdafiә Nazirliyinin hәrbi-tikinti kompleksinin mütәxәssislәri Dağıstan Respublikasının Xәzәr donanmasının […]

Bizim evimizdir

Dağıstan çoxmillətli bir respublika olduğunu, dəfələrlə vurğulamışıq. Dağıstanda 50-dən çox millət yaşayır, bunlardan bir neçəsi dövlət üzrə təqdim edilən millətlərdir.Azərbaycan, avar, ləzgi, tabasaran,dargin, qumuq vəsair. Bu sadaladığım və adlarını çəkmədiyim bir neçə millətin soyu, kökü […]

«Caspiy Glass» MMC Daqoqnidә yeni istehsal müәssisәsinin açılışına 155 milyon rubl sәrmayә qoymağa planlaşdırır

Kaspiysk vә Daqestanskie Oqninin qabaqcıl sosial-iqtisadi inkişaf әrazisindә fәalliyyәtin hәyata keçirilmәsinә dair müqavilәlәrin bağlanması üçün müraciәtlәrә baxılması haqqında iclası Dağistan hökümәti sәdrinin birinci müavini vәzifәsini icra edәn Nyusrәt Omarovun rәhbәrliyi ilә dekabrın 6-sı keçirildi.Iclası açan […]