Dağıstanda çörәyin qiymәti ilә әlaqәdar vәziyyәt müzakirә edildi

Главная страница » Dağıstanda çörәyin qiymәti ilә әlaqәdar vәziyyәt müzakirә edildi

Bu gün Dağıstan Kәnd tәsәrrüfatı vә Qida Nazirliyinin sahәsindә respublika iri çörәk müәssisәlәrinin rәhbәrlәri ilә görüş keçirildi.
Tәdbirә Dağıstan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı vә Әrzaq Nazirinin müavini Emin Şahqasanov vә Dağıstan Respublikası sәnayә vә ticarәt nazirinin birinci müavini Rәşid Murzayev ev sahibliyi edirdi.

Xatırladaq ki, bir müddәt әvvәl sosial şәbәkәlәrdә vә bir sıra kütlәvi informasiya sәhifәlәrindә Dağıstan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı vә Әrzaq Nazirliyinә istinadәn çörәyin bahalaşdığı iddia edilәn mәlumatlar yayılmışdır.

Emin Şahqasanov qeyd etdiki Dağıstan Respublikası Kәnd tәsәrrüfatının Әrzaq mәhsullarının qiymәtlәrindә artım elan etmәk sәlahiyyәti yoxdur vә nazirlikdәki mәnbәyә istinadәn çörәyin bahalaşması ilә yayılan xәbәrlәrin reallıqla heç bir әlaqәsi yoxdur.

Digәr tәrәfdәn şayiәlәr sәviyyәsindәdә olsa bir siqnal oldugu üçün çõrәkbişirmә müәssisәlәri rәhbәrlәrinin әhvalını öyrәnmәk vә әsl vәziyyәti aydınlaşdırmaq faydalı olardı- nazir müavini dedi.

Öz növbәsindә Rәşid Murzәyev qeyd etdiki Dağıstan Respublikası Ticarәt vә Sәnayә Nazirliyi respublikanın «Yaşıl alma» «Axenaten» «7 -ci qitә» «Avropa» «Ponarama» kimi böyük mağazalar şәbәkәlәrindә çörәyin qiymәti ilә bağlı vәziyyәti dәrhal araşdırdı.

Onun sözlәrinә görә şayiәlәr tәsdiqlәnmәdi hәr yerdә çörәyin qiymәti eyni sәviyyәdә qalır.

Çörәbişirmә müәssisәlәrinin rәhbәrlәri qeyd edirlәrki inidiyә qәdәr çörәyin qiymәtinin qaldırılması haqqında heç bir söhbәt olmayıb.

Çörәyin әn vacib olduğunu nәzәrә alaraq vәziyyәtә anlayışla yanaşırlar.

Eyni zamanda çörәk istehsalçılarının müәyyәn çәtinliklәri olur.
Bunlardan biri birinci vә ikinci dәrәcәli unun qiymәtinin artması da daxil olmaqla xammalın bahalaşması ilә әlaqәdardır.

Yanacaq vә sürtkü yağlarının qiymәt artımı xammal vә mәhsulun daşıması zamanı әlavә qәpiyә başa gәlir.

Iqtisadiyyatın digәr sahәlәri ilә müqayisәdә әmәk haqqının nisbәtәn aşağı olması sәbәbindәn işçi çatışmamazlığı var- Mirzәyev söylәdi.

Tәdbirin ev sahiblәri hәlәki digәr bölgәlәrlә müqayisәdә Dağıstanda qiymәtlәrin әn aşağı sәviyyәdә olaraq qaldığını qeyd etdilәr.

Hәmçinin Dağıstan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı vә Qida Nazirliyi vә Dağıstan Respublikasının Sәnayә vә Ticarәt Nazirliyi әlavә ödәnişlәrin azaldılması vә çörәyin qiymәtini saxlamaq üçün böyük mağazaların nümayәndәlәri ilә razılaşdılar.