Dağıstanda 488 kimsәsiz uşağın yaşayış evlәri ilә tәmin edilmәsi planlaşdırılır.

Oktyabrın 8-i cümә günü Dağıstan Respublikası Hökümәti Sәdrinin müavini Murad Kaziyevin rәhbәrliyi ilә kimsәsiz uşaqların vә valideyn himayәsindәn mәhrum olmuş uşaqların yaşayış evlәri ilә tәmin edilmәsi mövzusunda iclas keçirildi. Müzakirәdә Dağıstan Respublikasının Tәhsil vә Elm […]

Sәkkizinci beynәlxalq dinlәrarası gәnclәr forumu başa çatdı

Oktyabrın 2-dә «Günәşli sahil» bazasında 8-ci beynәlxalq dinlәrarası gәnclәr forumunun rәsmi bağlanışı oldu. Tәdbirin açılışını edәn Dağıstan Respublikasının Milli Siyasәt vә Dini Işlәr naziri Enrik Müslümov qeyd etdiki: forumun etnokonfessional münasibәtlәrin müasir problemlәrinin müzakirәsi çәrçivәsindә […]

Dağıstan Respublikasından olan Zaynodin Rasulov «Mәnim ölkәm

Dağıstan Respublikasından olan Zaynodin Rasulov «Mәnim ölkәm. Mәnim Rusiyam.» ümumrusiya müsabiqәsinin «Mәnim qürurum. Mәnim kiçik vәtәnim.»nominasiyasının qalibi oldu. «Mәnim qürurum. Mәnim ölkәm.» ümumrusiya gәnclәr forumunun sonunda tәşkil olunan yarışmanın finalında 23 qalib arasında Dağıstanlı «Mәnim […]

Dağıstan Respublikasında müәllimlәr üçün «şagirdin fәrdi tәhsil trayektoriyasını necә yaratmaq olar» Yandex.Dәrslik kursu başlayır

Sentyabrın 20-dә Yandex.Dәrslik Dağıstan Respublikasının orta vә yuxarı sinif müәllimlәri, metodistlәr vә repetitorlar üçün faydalı olacaq onlayn-kursu başladır.Kursun mәqsәdi: Hәr bir şagirdin öz tәdris proqramının mәqsәd, vasitә vә mәzmunlarını seçmәk üçün tәdrisdә fәrdilәşmәnin faydalarını göstәrmәk […]

Üç konfessiya nümayәndәsi ilә VIP mühazirә

Sentyabrın 27-dә sәkkizinci beynәlxalq dinlәrarası gәnclәr forumu çәrçivәsindә «Әnәnәvi dәyәrlәrin problemlәri vә tәhdidlәri» mövzusunda üç konfessiya nümayәndәlәri ilә VIP mühazirә keçirildi Mühazirәdә mәruzәçi qismindә Dağıstan Respublikasının Müftülüyün tәhsil şöbәsinin müdiri Daniyal Umaylov, Stavropol yeparxiyasının gәnclәr […]

Niyә Dağıstanda terror sәngimәyә başladı?

Keçәn әsrin 90-cı vә indiki 21-ci әsrin әvvәllәrindә respublikamız hәrbi әmәliyyatlar meydanı idi:Şәhәrlәrimizin küçәlәrindә gecә, hәtta günün ortasında bizi artıq heyrәtlәndirmәyәn silah partlayışları vә qumbaratanlardan atışları eşidirdik.«Meşә qardaşları»-nın polis postlarına vә hәrbi postlara hücüm etmәsi […]