“Gələcəyi yaşıllaşdıraq” aksiya iştirakçılarənı dəstəkləyirik

İnsanların yaşayış tərzi,maddi rifaf halı təbiətlə,təbii sərvətlərin zənginliyi ilə, bu sərvətlərdən səmərəli istifadə olunması və onların qorunması ilə bağlıdır.Təbiət bəşər övladının evidir, onu qorumaq, daha da zənginləşdirmək və gözəlləşdirmək insanların borcu, vəzifəsidir.Təbiəti qorumaq ümumdövlət işi,ümumxalq […]