Müəllim il-2023. Məktəbdə tədbir maraqlı keçdi

Oktyabrın 5-də Rusiyada və 100-dən çox ölkədə bəlkə də ən sevimli peşə bayramlarından biri olan Ümumdünya Müəllimlər Günü qeyd olunur.Bu gün müəllimlərin rolu və xidmətləri həm də cəmiyyətin inkişafındakı ölçüyəgəlməz töhfələri qeyd olunur.
YUNESKO oktyabrın beşini təsadüfi seçməyib.1966-cı ilin bu günü Parisdə müəllimlərin statusu ilə bağlı Xüsusi Hökumətlərarası Konfrans keçirilib.Onun UNESCO və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının nümayəndələri tərəfindən imzalanması ilə nəticələnib.Bu sənəd təhsil işçilərinin hüquqi statusunu müəyyən edən ilk beynəlxalq akt kimi qəbul edilib.


6 oktyabrda N.Gəncəvi adına №6 saylı orta məktəbdə gözəl bir gündə-Müəllimlər günündə növbəti “Sinif görüşü”tədbiri baş tutdu.
Rusiyada müəllimlərin peşə bayramı 29 il əvvəl təsis edilib.Bu bayramın təsis edilməsi haqqında SSRİ Ali Sovetinin Fərmanı 29 sentyabr 1965-ci ildə nəşr olundu.Sovet dövründə bütün ittifaq respublikalarında müəllimlər günü oktyabrın ilk bazar günü qeyd edilirdi.1994-cü ildə YUNESKO oktyabrın 5-ni Ümumdünya Müəllimlər Günü elan edəndə Rusiya Federasiyası bu bayramı dünyanın hər yerində olduğu kimi,hamı kimi qeyd etmək qərarına gəlib. Müəllim günü mövzusunda bəzədilmiş sinif otağında bir bayram əhval ruhiyyəsi vardı. Tədbirə qonaqlar da dəvət olunmuşdu.İlk öncə tədbirin aparıcısı müəllim günü barədə tədbir iştirakşılarına qısa arayış verdikdən sonra İldız müəllimə ilə söhbət apardı.
YUNESKO oktyabrın beşini təsadüfi seçməyib.1966-cı ilin bu günü Parisdə müəllimlərin statusu ilə bağlı Xüsusi Hökumətlərarası Konfrans keçirilib.Onun UNESCO və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının nümayəndələri tərəfindən imzalanması ilə nəticələnib.Bu sənəd təhsil işçilərinin hüquqi statusunu müəyyən edən ilk beynəlxalq akt kimi qəbul edilib. Və beləliklə,sinif saatının açılışını elan edən aparıcı qonağı təqdim etdi:Bu gün əziz və hörmətli qonağımız,uzun müddət bu məktəbdə riyaziyyat müəllimi,həm də dərs hissə müdiri vəzifəsində çalışan,əmək veteranı Əmirova İldız Fərəcullayevnadır. —Сиз узун иллярдир ки,мцяллим ишляйирсиниз,рийазиййат кими чятин бир фянни тядрис етмякдян йорулмамысыныз ки?
-Хейр,йорулмамышам ушагларла ишлямяк мяня хошдур,онлар мяня йашамаьа эцж верир,ушагларла ишлядикжя юзцмц эцмращ щисс едирям,билирсиниз,мян ишими,юз пешями чох севирям, севдийи иш инсаны йормур,яксиня,она güc verir,həvəs верир. — Bilirik ki, siz ananızın başladığı məktəbdə müəllimlik sülaləsini davam etdirmisiniz, deyin, hər şey necə başladı və niyə bizim məktəbdə işləməyə qərar verdiniz?
-Мяктяби битирдикдян сонра 1969-жу илдя Мащачгала шящяриндя Даьыстан Дювлят Университетинин рийазиййат факултясиня дахил олмушам 1974-жц илдя ися ораны битирдикдян сонра,еля щямин илдян дя ямяк фяалиййятиня башламышам. Бир ил ( о заманкы) Шящяр Маариф Шюбясинин эюндяриши иля эежя мяктябиндя çalışdıqdan сонра , 1975-жи илдян башлайараг бу эцня кими,артыг 50 ilə yaxındır ки, №6 сайлы орта мяктябдя чалышырам.Bu məktəbi özümə doğma saydım,çünki anam bu məktəbdə çalışırdı. –Qızlarınızın müəllim peşəsini seçmələrinə narazı olmadınız ki? -Xeyr,əksinə çox sevindim,bu onların öz seçimidir.Onlara bu sənəti seçərkən yalnız bir tövsiyəm olub.Şagirdlərinizi ilk növbədə insan kimi yetişdirin,bu çox vacib məqamdır. Sonra elm öyrədin. -Ailənizin ümumi müəllimlik təcrübəsini hesabladıq.250 il oldu.Bu doğrudurmu? -Elədir,doğrudur. Аилядя дюрд ушаг олмушуг:3 бажы,бир гардаш.

Щамымыз да али тящсил алмышыг,арамызда мцяллим дя вар,щяким дə.Bilirsiniz,çoxuşaqlı ailədə,ümumiyyətlə,böyük ailədə yaşamaq olduqca maraqlıdır.Həm dərslərimizdə,həm ev işlərində bir-birimizə kömək edirdik.Anam işləyirdi,buna baxmayaraq həm məktəbdə dərslərimizə,həm də musiqi məktəbində təhsilimiz daim onun nəzarətində olub.Yaşa dolduqca təəccüblənirdik ki,görəsən anamız bütün bunları necə çatdıra bilirdi?.Evimiz də həmişə səliqə-səhmanlı, qonaqlı olduğu üçün,kiməsə bu asan gələ bilər,amma əlbətdə ki,qonaqsız ev olmasın,bütün bunları çatdırmaq asan deyildi. –Bildiyimiz kimi atanız müharibə veteranı olub.Bu barədə nə deyərdiniz? — Атам Жяфяров Фяряжулла Ялирзайевич малиййя секторунда чалышыб.О заман дювлят рящбярлийинин эюстяриши иля Хив районунда малиййя шюбяси ачмышды.o həm də,qeyd etdiyiniz kimi Икинжи Дцнйа Мцщарибясинин иштиракчысы олуб.Москва ятрафында эедян дюйцшлярдя иштирак едиб вя аьыр йараланыб.О, «Иэидлийя эюря» вя «Алманийа цзяриндя Гялябяйя эюря»медаллары иля тялтиф едилиб. Hər il Qələbə gününü ailəliklə birlikdə keçirmək bizdə bir ənənə halı alıb. Tədbirin aparıcısından əlavə ona şagirdlər də maraqlı suallr ünvanladılar və İldız Fərəcullayevna onları məmuniyyətlə cavablandırdı.Görqş çox maraqlı keçdi.Sonda isə adəti üzrə video vasitəsilə ona nəvələrinin təbrikləri səsləndirildi.Qeyd etmək istəyirəm ki,İldız Fərəcullayevnanın nəvələri də 6 saylı məktəbin məzunlarıdır və bir nəvəsi də hələki, bu məktəbin şagirdidir.Hər üç nəvəsi Rusiyanın aparıcı universitetlərinin tələbələridir. Qürurverici haldır ki,onlardan biri-Osmanova Əminə məktəbi qizil medalla bitirib və Əminənin 10-sinifdə oxuyan bacısı Fatimə də 9-cu sinfi fərqlənmə attestatı ilə bitirib və 11-sinfi isə qizil medalla bitirmək üçün təhsilini davam etdirir.
Hörmətli İldız Fərəcullayevna sizə möhkəm can sağlığı,işinizdə uğurlar ,tərbiyə etdiyiniz övladlarnıza və nəvələrinizə görə isə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk!