Sentyabr ayından etibarәn hansı qanunlar qüvvәyә minәcәk

Sentyabr ayında Rusiya vәtәndaşları üçün vacib olan bir neçә qanun qüvvәyә minәcәk- bu Dövlәt Dumasının sәdri Vyaçeslav Volodin Telegram- kanalında söylәdi.

O, 8 yaşadәk uşağa qulluq etmәk üçün xәstәlik mәzuniyyәti haqqında qanunu xüsusi vurğuladı.1 sentyabr tarixindәn etibarәn bu cür xәstәlik mәzuniyyәtlәri yeni bir şәkildә ödәnilәcәk: müavinәtin miqdarı artıq iş tәcrübәsindәn asılı olmayacaq vә ortalama qazancın 100 faizi olacaq.
Volodinin sözlәrinә görә bu, uşaqlı ailәlәrә dәstәk olmaq üçün ardıcıl addımdır.
Spiker hәmdә qaraj amnistiyası qanunun aktualliğını da vurğuladı. Indi rus vәtәndaşları uzun müddәt qarajlarının yerlәşdiyi әrazini şәxsi mülk kimi rәsmilәşdirә bilәcәklәr.
Rusiyada daha bir yenilik vahid qumar tәnzimlәyici ortaya çıxacaq. O internet dә daxil olmaqla qanunsuz bukmeykerlәri müәyyәn edәcәk vә onlar haqqında mәlumatı tәhlükәsizlik qüvvәlәrinә göndәrәcәk. Bundan başqa o Ümümrusiya idman federasiyaları vә idman liqalarına qumar tәşkilatlarından tutulan bütöv hesabatları siyahıya alacaq.
Indi qumar oyunlarını yalnız informasiya sisteminә qoşulmaqla tәşkil etmәk mümkün olacaq.
Qanunlardan biri icra işlәri üzrә ödәnişlәrә aiddir- borcluya ödәniş edәn işәgötürәn saxlanılan pulu 3 gün әrzindә mәhkәmә icraçısı xidmәtinin depozit hesabına köçürmәli olacaqlar.
Sentyabr ayından etibarәn yol kamerası tәrәfindәn qeydә alınan cәrimәlәri Dövlәt xidmәtlәri vasitәsi ilә şikayәt etmәk mümkündür.
Şәbәkәsiz apteklәr onlayn mağazalarda dәrman sata bilәcәklәr- әvvәllәr bunu yalnız ölkәdә әn az 10 apteki olan vә veb saytı olan şәbәkәlәr edә bilәrdilәr.
Tәlәbәlәr eyni anda bir neçә kodlaşdırma almaq, ikinci ildәn sonra tәhsil profilini dәyişdirmәk vә digәr fakültәlәrә keçmәk imkanı әldә edәcәklәr. Aspirantlar üçün dissertasiyaların mәcburi müdafiәsi geri qayıdır. Digәr şeylәr arasında- maliyyә müştәrilәrә müqavilә, xidmәtlәr, risklәr haqqında tam mәlumat vermәlәri tәlәb olunacaq. Әlillәr isә texniki realibitasiya vasitәlәri almaw üçün istifadә edilә bilәn elektron sertifikat ala bilәcәklәr.